Megaabomasnow
Ability : SnowWarning
HP: 90
ATK: 132
DEF: 105
SpATK: 132
SpDEF: 105
SPD: 30
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Abomasnow โดยใช้ Returnstone