Megacrobat
Ability : InnerFocus
HP: 96
ATK: 101
DEF: 91
SpATK: 81
SpDEF: 91
SPD: 141
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Crobat โดยใช้ Returnstone