Megagolem
Ability : SandVeil
HP: 88
ATK: 138
DEF: 148
SpATK: 73
SpDEF: 83
SPD: 63
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Golem โดยใช้ Returnstone