Megajynx
Ability : DrySkin
HP: 97
ATK: 82
DEF: 67
SpATK: 147
SpDEF: 127
SPD: 127
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Jynx โดยใช้ Returnstone