Megalapras
Ability : ShellArmour
HP: 141
ATK: 96
DEF: 91
SpATK: 96
SpDEF: 106
SPD: 71
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Lapras โดยใช้ Returnstone