Megameganium
Ability : Overgrow
HP: 80
ATK: 82
DEF: 140
SpATK: 83
SpDEF: 140
SPD: 100
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Meganium โดยใช้ Returnstone

สกิลที่เรียนได้

 LVL  ชื่อท่า  ธาตุ  รูปแบบ  พลัง  แม่น  PP
 100  Twinkle Tackle    ATK  140  100  1