Megametagross
Ability : ToughClaws
HP: 80
ATK: 145
DEF: 150
SpATK: 105
SpDEF: 110
SPD: 110
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Metagross โดยใช้ Returnstone

สกิลที่เรียนได้

 LVL  ชื่อท่า  ธาตุ  รูปแบบ  พลัง  แม่น  PP
 100  Corkscrew Crash    ATK  140  100  1